خانه » سرگرمی » تعبیر خواب خریدن و یا یافتن طلا چه می باشد ؟

تعبیر خواب خریدن و یا یافتن طلا چه می باشد ؟

تعبیر خواب خریدن و یا یافتن طلا چه می باشد ؟

تعبیر خواب طلا , دیدن خواب گرفتن طلا , تعبیر خواب خریدن و یافتن طلا , jufdv o,hf xgh

طلا همیشه یک فلز گرانبها بوده است که مردم را مجذوب خود کرده است. در برابر همه تأثیرات آب و هوا مقاومت می کند و بنابراین نمادی از ماندگاری طولانی مدت است. در گذشته طلا به دلیل مقدس بودن پیامی از جانب خدایان محسوب می شده است.

تعبیر خواب خریدن و یافتن طلا

ابن سیرین می گوید : اگر بیند كه زر ببافت یا كسی به او داد، دلیل بود كه مالش ضایع گردد، یا تاوانی بر وی افتد، یا كسی بر وی خشم گیرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بین می رود و زیان می بیند. نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می شود یا تاوان می دهد. نفایس الفنون تصریح می کند که اگر بیننده خواب ببیند طلا می ریزد دلیل آفت و هلاکاست و اگر ببیند طلا به امانت می دهد آن کس که امانت می گیرد به او خیانت می کند طلا شنیدن سخن مکروه است.

لوک اویتنهاو می گوید : یافتن طلا نشانه دریافت ارث است و جستجوی آن در دل خاک نشانه این است که خوشبختی به ناگهان به شما روی خواهد کرد.

آنلی بیتون مى‏گوید : پیدا كردن طلا در خواب ، نشانة آن است كه در كسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد. همچنین یافتن رگه ای طلا در خواب ، علامت آن است كه به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت .

تعبیر خواب طلا فروختن

جابر مغربی گوید : اگر بیند با زرگری نشسته و با او معامله می كرد، دلیل كه او را با مردی دروغگو سر و كار افتد.

لوک اویتنهاو می گوید : پرداختن چیزی با طلا نشانه این است که با دوستانتان بگو مگو خواهید داشت یا آب کردن آن نشانه آسایش مادی است

آنلی بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید طلا معامله می كنید نشانه آن است كه در هر كاری موفق خواهید شد .


همچنین ببینید : تعبیر خواب مسافرتتعبیر خواب ماتیکتعبیر خواب مردن

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*