خانه » سرگرمی » عنکبوت در خواب به چه نشانه ای می باشد ؟

عنکبوت در خواب به چه نشانه ای می باشد ؟

نشانه و تعبیر خواب عنکبوت از نگاه معبران

تعبیر خواب عنکبوت , دیدن تار و نیش عنکبوت , کشتن عنکبوت در خواب

عنکبوت ها در رنگ های سیاه و قرمز و سفید بیشتر یافت می شوند که در اندازه های بزرگ و کوچک هستند. از شاخصه اصلی میتوانیم به تار و نیش آن ها اشاره کنیم. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که عنکبوتی را کشته و یا اینکه در خواب ببینید و و دنبال تعبیر خواب خود باشید. در ادامه این مطلب ما از نگاه معبرین بزرگ تعبیر خواب عنکبوت را قرار داده ایم که می توانید مشاهده کنید.

دیدن خواب عنکبوت

عنکبوت حیوانی است که از گذشته در زندگی انسان ها وجود داشته و همواره در افسانه ها و رویدادهای تاریخی از آن یاد شده است. در داخل داستان هایی از یونان و روم باستان تا قاره آفریقا و آسیا. دیدن عنکبوت در خواب تعبیرهای متفاوتی دارد، بسته به فرهنگ و تمدن هر منظقه تعبیر آن فرق می کند. در نزد برخی جوامع برخلاف ظاهر ترسناک و دلهره آورش نشانه ایی مثبت است و در برخی دیگر برعکس آن.

برخی از معبران گفته اند که عنکبوت دشمن خفیفی است ولی دشمن نیز می تواند هم عامل خشم شود و هم موجب بر انگیخته شدن نفرت و اشمئاز. عنکبوت گویای کراهت و نفرت است و هر جائی که باشد تعبیر به همان جا بر می گردد. تار عنکبوت گرفتاری و دست و پاگیری است اما نه زیاد بلکه تشو یش های کوچک و ناراحتی های مختصر در خواب های ما به صورت تار عنکبوت ظاهر می شود. بعضی دیگر از معبران نیز گفته اند تعبیر عنکبوت مردی ضعیف و گمراه می باشد و اگر ببینی عنکبوت گرفته ای یعنی بر مرد ضعیف و گمراهی پیروز می شوی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب عنکبوت ببینید که در خانه یا اتاق شماست یکی از اهالی خانه یا افراد خانواده در شما خشم و نفرت به وجود می آورد. بیشتر حالت نفرت و اشمئاز مطرح می شود یا خشم و نارضائی.اگر عنکبوت را جایی غیر از خانه خویش ببینید دشمن ضعیف ناشناسی این حالت را در شما به وجود می آورد. عنکبوت دشمن نیست بد خواهی است که بیشتر از آزار رساندن تنفر بر می انگیزد.

ابراهیم کرمانی می گوید : اگر کسی در خواب عنکبوت ببیند آن به نشانه مردی بافنده است.

لوک اویتنهاو می گوید : دیدن عنکبوت یعنی یک تحول مثبت در امور شما اتفاق خواهد افتاد.

آنلی بیتون مى ‏گوید : دیدن عنكبوت در خواب نشانه آن است كه با توانایی و دقت كارهای خود را پیش خواهید برد و ثروتی گرد خواهید آورد. و اگر دختری خواب ببیند عنكبوتهای طلایی در اطراف او حركت می كنند علامت آن است كه شادمانی زندگیش افزایش می یابد و با دوستانی تازه آشنا خواهد شد.

تعبیر نیش زدن عنکبوت در خواب

آنلی بیتون مى‏گوید : اگر خواب ببینید عنكبوتی شما را نیش می زند نشانه آن است كه از دست دشمنان خود عذاب خواهید كشید. و اگر خواب ببینید عنكبوتی بزرگ شما را نیش می زند به نشانه آن است كه دشمنان سعادت و خوشبختی شما را به گونه ای نابود می سازند.

تعبیر خواب تار عنکبوت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر ببینید که خانه و اتاق یا محل کار خود را از تار عنکبوت می زدائید زیرا این عمل به معنی آن است که ناراحتی ها و تشویش ها را از خود می رانید و سکون و آرامش را باز می یابید. اگر ببینید صندوق یا جامه دان شما تار عنکبوت بسته با همسرتان کدورت پیدا می کنید. همین طور است اگر ببینید که آشپز خانه تار عنکبوت دارد در این صورت با همسرتان قهر می کنید.

آنلی بیتون گوید : اگر خواب ببینید عنكبوتی تار می تند نشانه آن است كه زندگانی شاد و ایمنی خواهید داشت. همچنین وی گفته است که دیدن تار عنكبوت در خواب به نشانه آن است كه معاشرینی دلپدیر خواهید داشت و پا به ماجرایی شیرین خواهید گذاشت. و اگر خواب ببینید چند عنكبوت از تارهای خود آویخته اند یعنی از موقعیتهای مناسب ، ثروت ، سلامتی و دوستانی مساعد برخوردار خواهید بود.

دیدن خواب عنکبوت بزرگ

آنلی بیتون مى‏ گوید : دیدن عنكبوتی بزرگ در خواب نشانه آن است كه بخت و اقبال مساعد به شما كمك خواهد كرد تا به سرعت ثروتی به دست بیاورید. همچنین اگر خواب ببینید عنكبوتی بزرگ به همراه عنكبوتی كوچك به طرف شما می آید یعنی تا مدتی كامیابی و سعادت همراه شما خواهد بود. و اگر خواب ببینید از عنكبوتی بسیار بزرگ می گریزید تعیبرش آن است كه ثروتی را از كف خواهید داد.

تعبیر کشتن عنکبوت در خواب

لوک اویتنهاو می گوید : اگر خواب کشتن عنکبوت ببینی به این نشانه است که به پیروزی خواهی رسید.

آنلی بیتون مى‏گوید : كشتن عنكبوت در خواب به نشانه آن است كه با زن خود اختلاف و مشاجره پیدا خواهید كرد. همچنین اگر خواب ببینید عنكبوتی بسیار بزرگ به طرف شما می آید و شما او را می كشید تعبیرش آن است كه مقام مناسبی به چنگ می آورید. اما اگر بعد از كشتن عنكبوت متوجه شوید دیگر بار زنده می شود و به دنبال شما می گذارد علامت آن است كه وضعیت متزلزل مادی شما را تحت فشار قرار خواهد داد.


همچنین ببینید : تعبیر خواب مارمولکدیدن خواب گاو سیاهخواب عقرب

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*